Search

Harper Adams University Study Visit

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ Institutional Links ภายใต้โครงการ Newton Fund ร่วมกับ British Council โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม และพัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิชาการ หน่วยงานรัฐ และสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและสหราชอาณาจักร และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและความรู้เพื่อพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป นั้น


ในการนี้ ในรอบปี 2561-2562 โครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับ Harper Adams University สหราชอาณาจักร ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยนี้ 1 โครงการ ได้แก่ โครงการวิจัยเรื่อง “Sustainable Agribusiness Model for Poverty Reduction in Thai Small-scale Rubber Farmers” โดยวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยเพื่อหาแนวทางในพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิต ความอยู่ดีมีสุข และเพื่อการสร้างความยั่งยืนของเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย โดยมี ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.โสภณ แย้มกลิ่น และดร.ณิธิชา ธรรมธนากูล ร่วมทีมวิจัย และ จากทางฝั่ง Harper Adams University สหราชอาณาจักร นำโดย Professor James Lowenberg-DeBoer เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจาก และ Dr Iona Huang เป็นทีมวิจัย


ภายใต้เงื่อนไขทุนวิจัยนี้ ทางทีมวิจัยจากทั้งสองประเทศจะมีการเดินทางมาเพื่อประชุม สัมมนา และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน โดยทางทีมวิจัยจากอังกฤษได้เดินทางมายังประเทศไทยในระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2562 และทีมวิจัยจากไทยเดินทางไปสหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 4-28 กันยายน 2562 เพื่อการประชุม อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางทีมวิจัยจาก Harper Adams University สหราชอาณาจักร จัดขึ้น พร้อมกันนี้เพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองสถาบันการศึกษา


กิจกรรมในระหว่างการเดินทางไปสหราชอาณาจักร ในระหว่างวันที่ 4-28 กันยายน 2562 ประกอบด้วย

1. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม Haydock Room, Harper Adams University โดย Dr. David Llewellyn, Vice-Chancellor of Harper Adams University พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ Harper Adams University ให้การต้อนรับทีมนักวิจัยจากไทย นำโดย ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทรและคณะ ในโอกาสมาเยือน Harper Adams University เพื่อร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการความร่วมมือทั้งทางด้านการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ และการบูรณาการในรูปแบบต่างๆ พร้อมกับการประชุมหารือความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภาควิชา Land, Farm and Agribusiness Management และส่วนงานบัณฑิตวิทยาลัย จาก Harper Adams University เพื่อหาแนวทางการการพัฒนาความร่วมมือ เพื่อก่อให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่อไป


2. การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ได้แก่ การรายงานความคืบหน้าในการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย, การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แบบจำลองเชิงเส้น (Linear programming) คือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ซึ่งนำมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจและอุตสาหกรรมเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้ใช้ซอฟต์แวร์ GAMS ในการคำนวณแบบจำลอง
3. การเยี่ยมชมสถาบัน Harper Adams University หรือ Campus Tour ได้แก่

1) เยี่ยมชมระบบ “Hands Free Hectare” หรือระบบเกษตรกรรมหุ่นยนต์ไม่พึ่งพามนุษย์ โดยการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมมาใช้การทำฟาร์มข้าวบาร์เล่ย์ ตั้งแต่การเตรียมดิน การหว่านเมล็ด ดูแลรดน้ำ ใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช เก็บเกี่ยว และการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ช่วยตรวจสอบสถานะในฟาร์ม การลดต้นทุน และช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น โดยที่ไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ในการลงไปทำในฟาร์ม และโครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือ “Hands Free Farm” ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการจาก “Hands Free Hectare” เพื่อใช้ในการจัดการฟาร์มแบบครบวงจร

2) เยี่ยมชมการทดลอง “Laser Weed App” ซึ่งสามารถใช้เลเซอร์ในการตรวจจับวัชพืช และการทดลองใช้หุ่นยนต์ในการเก็บเกี่ยวสตรอเบอรรี่

3) ระบบการจัดการฟาร์มโคนม, ระบบรีดนมวัวอัตโนมัติ เพื่อลดการใช้แรงงานคน และเพิ่มผลผลิตนมวัว โดยในระบบนี้วัวจะได้รับการฝึกให้เดินตามทางเข้าไปยังสถานีรีดนม และได้รับอาหารเป็นรางวัลเมื่อเข้าไปถึง วัวแต่ละตัวจะถูกรีดนมเฉลี่ยวันละ 2 ครั้ง

4) ระบบการจัดการฟาร์ม เช่น ระบบการเลี้ยงสุกรในระบบปิด, การอนุบาลแกะ และการให้อาหารสัตว์

5) เยี่ยมชมห้องเรียน หรือห้องสัมมนาขนาดใหญ่ที่สามารถนำรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่เข้ามาใช้ประกอบการเรียน และระบบการจัดการเรียนการสอน
4. การเข้าชมการจัดนิทรรศการ UK Dairy Day ในวันที่ 11 กันยายน 2562 ณ The International Centre, Telford, Shropshire โดยภายในงานประกอบด้วย การจัดประกวดโค, การสัมมนาและแชร์ประสบการณ์ และการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมโค


5. เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน “Harper Adams Learning & Teaching Conference 2019” ในวันที่ 13 กันยายน 2562 โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การใช้เลโก้ (Lego®) มาใช้ในการเรียนการสอน, การใช้คอมพิวเตอร์ในการให้คะแนนและเกรด เป็นต้น


6. เยี่ยมชมธุรกิจการเกษตร เช่น ฟาร์ม Pick-Your-Own (PYO) คือ ระบบการทำฟาร์มที่เปิดให้ผู้บริโภคได้เข้าไปในฟาร์มและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ด้วยตนเอง ช่วยเป็นการประหยัดค่าแรงงานในเก็บเกี่ยวและเพื่มมูลค่าผลผลิต, ฟาร์มดอกกุหลาบ David Austin Roses ซึ่งเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงและใหญ่แห่งหนึ่งในอังกฤษในด้านการเพาะพันธุ์และจำหน่ายดอกกุหลาบอังกฤษ (English Roses) มากกว่า 900 สายพันธุ์7. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญในอังกฤษ เช่น British Museum, National History Museum, Science Museum and Victoria and Albert museum เป็นต้น และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิวัฒนาการของสหราชอาณาจักร เช่น The Iron Bridge ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2324 ถือเป็นจุดกำเนิดของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ถือว่าเป็นการเดินทางไปสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ นอกจากจะได้ประชุมหารือในโครงการวิจัยที่ทำร่วมกันแล้ว ยังเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตระหว่างสองมหาวิทยาลัย และเป็นการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจาก Harper Adams University เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอน และต่อยอดงานวิจัยต่อไปในอนาคต


By Nithicha  Thamthanakoon, PhD Lecturer, Department of Agricultural and Resource Economics Faculty of Economics, Kasetsart University

12 views0 comments